www.svenskspanska.se
+46 70-568 80 50
+47 73-985 10 55

FÖR FRÄMJANDE AV UTBILDNING OCH STUDIER


Blanketten måste vara fonden tillhanda senast den 15 september! / The form must be received by the fund not later than September 15!
OBS! ofullständigt eller felaktigt ifylld ansökan behandlas ej! / NOTE! incomplete or incorrectly completed application will not be processed!Personuppgifter / Personal information
 
 
ÅÅÅÅ-MM-DD/YYYY-MM-DD
 
om flera, ange alla / If more than one specify all
Kontaktuppgifter/Contact information
 
 
 
även lands- och riktnummer
inklusive landsnummer / with country code
 
 
Övrigt / Other information
Nuvarande sysselsättning, universitet, högskola (namn och ort), arbetsgivare / Present occupation, university (name, place), employer.
Tidigare o/e väntade stipendier, namn, belopp och tidpunkt (t.ex. Erasmus, Svensk-Spanska etc / Earlier and/or expected scholarship, name, amount, year.
Ange med egna ord vad du vill åberopa, scannade betyg bifogas / Write in your own words what you want to refer to, scanned certificates have to be attached.
Mina planerade studier samt motiv till erhållande av stipendium, lärosäte samt ämne / My planned studies and motives for receiving a scholarship, seat of learning and topic.
Ange endast den period ansökan avser / Just mention the period applying for.
Om denna ansökan bifalles ämnar jag under stipendietiden / If this application is approved, I intend during the scholarship period:
Clear selectionBrowse...
Ladda upp valda filer/Upload chosen files...
Välj fil(er), tryck sedan på 'ladda upp'/Choose file(s) and press 'upload'
Registrera din anmälan / Register your application